خدمات ویژه

93/01/20
حمل بار اطاق دار به استان های خراسان، تهران و مرکزی از مبدا شاهرود
93/01/19
حمل سالانه بیش از 20000 تن مواد معدنی از معادن بخش فرومد به بنادر جنوبی و استان های صنعتی